یاریم کن...

یا نور
 
نمیدانم چقدر فرصت باقی است اما مطمئنم تا ابد وقت ندارم اگراز قبلتر میدانستم آنچه که اکنون اندکی از آنرا دانسته ام بسیار زیباتر میزیستم جایی برای افسوس نیست اما یک چیز را خوب فهمیده ام فرصت باقیمانده را درست زندگی کنم آنچنان که میخواهم  در حد توانم؛ و در نهایت تلاشم اما به یاری تو نیاز دارم...
یاریم کن

/ 0 نظر / 5 بازدید