گاهی جلوی آیــــــنه می ایستَم...خودم را در آن میبینم...
دست روی شانه هایَش میگذارم ومیگویَم :
چه تحملی داری ... .

feeling sad ناراحت  

 

/ 3 نظر / 11 بازدید
ماسح

[گل]