از شازده کوچولو....

آدمها فکر میکنند اگر یکبار دیگه متولد شوند، جور دیگه زندگی میکنند. شاد و خوشبخت و کم اشتباه خواهند بود. فکر میکنند می توانند همه چیز رو از نو بسازند، محکم و بی نقص!

امــــــــــــــــــــــــا حقیقت ندارد... 

اگر مـــــــــــــــــــــــا جســــارت طور دیگری زندگی کردن را داشتیم، اگـــــــــــــر قدرت تغییـــــــــــــــــر کردن را داشتیم، اگر آدم ســـــــــــــــاخـــــتن بودیم، از همین جای زندگیــــــــــــــــــمان به بعد را مــــــــی ســاختیــــــــــــــــم. ... .

آنتوان دوسنت اگزوپری

/ 0 نظر / 49 بازدید