ادامه بده.....

هر روز همان روز را زندگی کن و بدین سان تمامی عمر را به کمال زندگی کردی!!!!

چند روز رندگی من به بطالت محض گذشت... تازه فهمیدم چقدر چشم بدنبال قدم های من است....!!!!  باید محکم تر قدم بر دارم... جهانم تلخ بود این روزها .... اما باید چایم رو شیرین کنم ... تنها خودم می دانم تلخی و شیرینی آن چه طعمی دارد.... باید مراقب بود همسفر نوار به دور پابان نردیک می شود بی آنکه خودت بفهمی!!!!

پی نوشت::: ماراتن داره اروم بی صدا چلو می ره... امـــــــــــا چندتا چرخش می لنگه

ناراحت

باید بره تعمیرگاه..... :\

/ 0 نظر / 20 بازدید